มาตฐานของบริษัท 


ระบบมาตราฐานสากลต่างๆที่บริษัทได้รับ

 

Home / Page name 

Project Image

มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001

เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

Project Image

มาตรฐานระบบ ISO 14001

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

Project Image

มาตรฐานระบบ OHSAS 18001

OHSAS 18000 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่ง OHSAS 18000 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 18001 และ 18002

OHSAS 18001 เป็นการประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ซึ่งถือเป็นซีรีย์หนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

OHSAS 18001 ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในการรับรองและประเมินมาตรฐานความปลอดภัย โดยเขียนขึ้นมาจากความร่วมมือกันของสมาคมชั้นนำที่เชี่ยวชาญในด้านการกำหนดมาตรฐานสากล ,สมาคมที่ได้รับการรับรอง และผู้ชำนาญการพิเศษ สาเหตุที่ต้องร่วมกันร่างข้อกำหนดออกมา ก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในภายหลัง 

Project Image


Sedex
The Supplier Ethical Data EXchange

Sedex เป็นองค์กรและระบบการจัดการ ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจ โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาจริยธรรมของกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กล่าวง่ายๆ คือ ผู้ที่เข้าเป็นกลุ่มสมาชิก จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและไม่ทำธุรกิจ ไม่ซื้อของจาก บริษัท ที่ไม่มีจริยธรรมในเรื่องของแรงงาน

Project Image


ecovadis
Sustainable Supply Management

EcoVadis คือ หน่วยงานจัดอันดับองค์กรด้านการปฏิบัติการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยบริษัทใหญ่ๆ ในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านั้น โดย EcoVadis ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงผลการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมทั้ง 21 ข้อ ที่ทางซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามได้ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเฉพาะในภาคธุรกิจกว่า 150 ภาค


 

 

Project Image


SGP
Supplier Guiding Principles

SGP คือ ข้อตกลงและสัญญาระหว่าง บริษัท Coca-Cola กับ ซัพพลายเออร์โดยตรง เพื่อให้ได้ซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการผลิต และกระบวนการต่างๆในการทำธุรกิจภายในกับทาง บริษัท Coca-Cola ได้เหมาะสมตรงตามมาตรฐาน SGP