Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-6
Dimension : 21x29x16.5 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-8
Dimension : 27x40x13 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-9
Dimension : 26x38x13.5 cm.

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-10
Dimension : 21x29.5x24.5 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-11
Dimension : 24.5x36x19.5 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-15
Dimension : 29x39.5x17 cm.

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-15A
Dimension : 26x39x22 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-15B
Dimension : 26x39x22 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-16
Dimension : 31x44.5x17 cm.

 

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-17
Dimension : 27x39.5x21.3 cm.

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-18
Dimension : 28x42x22.5 cm.

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-20
Dimension : 32x40x25 cm.

 

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-7A
Dimension : 22x32.5x14 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-16A
Dimension : 30.5x45x14.5 cm.

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-28A
Dimension : 30.5x45x25cm.

 

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-25
Dimension : 29x39.5x27 cm.

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-50
Dimension : 40x54x33 cm.

 

Project Image


กล่องเก็บของ S-BOX-80
Dimension : 45x62x37cm.

 

 

Project Image


กล่องอเนกประสงค์ FLEX-BOX
Dimension : 17x23x14 cm. (เมื่อใช้งาน)

               17x23x4 cm. (เมื่อพับเก็บ)