มาตฐานของบริษัท 


ระบบมาตราฐานสากลต่างๆที่บริษัทได้รับ

 

Home / Page name

 

Project Imageมาตรฐานระบบ ISO 9001

เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

Project Image

มาตรฐานระบบ ISO 14001

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

Project Image

มาตรฐานระบบ ISO 45001

ISO 45001 คือมาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันสุขภาพที่ทรุดโทรมของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน และเพิ่มความอุ่นใจให้ด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

Project Image


Sedex
The Supplier Ethical Data EXchange

Sedex เป็นองค์กรและระบบการจัดการ ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจ โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาจริยธรรมของกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กล่าวง่ายๆ คือ ผู้ที่เข้าเป็นกลุ่มสมาชิก จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและไม่ทำธุรกิจ ไม่ซื้อของจาก บริษัท ที่ไม่มีจริยธรรมในเรื่องของแรงงาน

Project Image


ecovadis
Sustainable Supply Management

EcoVadis คือ หน่วยงานจัดอันดับองค์กรด้านการปฏิบัติการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยบริษัทใหญ่ๆ ในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของซัพพลายเออร์ของบริษัทเหล่านั้น โดย EcoVadis ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงผลการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรมทั้ง 21 ข้อ ที่ทางซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามได้ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเฉพาะในภาคธุรกิจกว่า 150 ภาค


 

 

Project Image


SGP
Supplier Guiding Principles

SGP คือ ข้อตกลงและสัญญาระหว่าง บริษัท Coca-Cola กับ ซัพพลายเออร์โดยตรง เพื่อให้ได้ซัพพลายเออร์ที่มีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการผลิต และกระบวนการต่างๆในการทำธุรกิจภายในกับทาง บริษัท Coca-Cola ได้เหมาะสมตรงตามมาตรฐาน SGP